Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759443
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5199143
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364457
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169657
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134620
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675178
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620900
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423358